Samurai-Archives

Difference between revisions of "Kobusho"

From SamuraiWiki
Jump to: navigation, search
m (Instructors)
 
Line 1: Line 1:
*Japanese:講武所(Koubusho)
+
*''Japanese'': 講武所 ''(Koubusho)''
  
A [[Bujutsu]] dojo which was established by the Tokugawa [[Bakufu]] to train the Tokugawa Bakufu retainers and their sons in [[1856]].
+
The Kôbusho was a [[bujutsu]] dojo established in [[1856]] by the [[Tokugawa shogunate]] to train shogunate retainers and their sons.
The Kobusho taught not only [[Kenjutsu]] but also [[Sojutsu]], [[Hojutsu]], [[Kyujutsu]], [[Jujutsu]].
+
The Kôbusho taught not only swordsmanship ([[Kenjutsu]]) but also [[Sojutsu|Sôjutsu]], gunnery ([[Hojutsu|Hôjutsu]]), archery ([[Kyujutsu|Kyûjutsu]]), and [[Jujutsu]].
  
[[1866]], the Kobusho was closed and the place became Hojutsu training school.
+
In [[1866]], the Kôbusho was closed and the place became a Hôjutsu (gunnery) training school.
  
 
==Instructors==
 
==Instructors==
*Kenjutsu: [[Odani Seiichiro]], Toda Hachirozaemon, [[Iba Gunbei]], Imahori ?, [[Matsudaira Chikaranosuke]], Mistuhashi Torazo, Sakakibara kenkichi, Kondo Yanosuke, Imahori Toyotaro, Momonoi Shunzo, Inoue Hachiro, Onoda Toichi, Furuta Tohachi, Murakoshi Mitsuzo.
+
*Kenjutsu: [[Odani Seiichiro|Odani Seiichirô]], Toda Hachirôzaemon, [[Iba Gunbei]], Imahori ?, [[Matsudaira Chikaranosuke]], Mitsuhashi Torazô, Sakakibara Kenkichi, Kondô Yanosuke, Imahori Toyotarô, Momonoi Shunzô, Inoue Hachirô, Onoda Tôichi, Furuta Tôhachi, Murakoshi Mitsuzô.
  
*Sojutsu: Hiraiwa Jirodayu, Takahashi Kenzaburo, Kato Heikuro, Ando Sobei, Komai Hangoro, Yoshida Katsunosuke, Katsu Yohachiro, Nagao Kohei, Komai Shizuma, Naoe Kitaemon.
+
*Sôjutsu: Hiraiwa Jirodayu, Takahashi Kenzaburô, Katô Heikurô, Andô Sobei, Komai Hangorô, Yoshida Katsunosuke, Katsu Yohachirô, Nagao Kôhei, Komai Shizuma, Naoe Kitaemon.
  
*Kyujutsu: Ogasawara Shojiro.
+
*Kyujutsu: Ogasawara Shôjirô.
  
*Jujutsu: Suzuki Seibei, Katayama Yahachiro.
+
*Jujutsu: Suzuki Seibei, Katayama Yahachirô.
  
*Hojutsu: Tamura Kazue, Shimozone Kinzaburo, Egawa Tarozaemon, Inoue Sadayu, Tatsuke Shirobei, Takashima Shirodayu, [[Katsu Kaishu]], Nakayama Hatao, Sakakibara Kyojiro, Uemura Tatewaki, Iida Shozo, Yamaguchi Unume, Matsudaira Naka, Shimozone Jirosuke, Yoshida Naojiro, Kimura Tarozaemon.
+
*Hôjutsu: Tamura Kazue, Shimozone Kinzaburô, [[Egawa Tarozaemon|Egawa Tarôzaemon]], [[Inoue Sadayu]], Tatsuke Shirôbei, Takashima Shirôdayu, [[Katsu Kaishu]], Nakayama Hatao, Sakakibara Kyojirô, Uemura Tatewaki, Iida Shôzô, Yamaguchi Uneme, Matsudaira Naka, Shimozone Jirôsuke, Yoshida Naojirô, Kimura Tarôzaemon.
  
 
==References==
 
==References==

Latest revision as of 20:34, 18 November 2019

  • Japanese: 講武所 (Koubusho)

The Kôbusho was a bujutsu dojo established in 1856 by the Tokugawa shogunate to train shogunate retainers and their sons. The Kôbusho taught not only swordsmanship (Kenjutsu) but also Sôjutsu, gunnery (Hôjutsu), archery (Kyûjutsu), and Jujutsu.

In 1866, the Kôbusho was closed and the place became a Hôjutsu (gunnery) training school.

[edit] Instructors

  • Kenjutsu: Odani Seiichirô, Toda Hachirôzaemon, Iba Gunbei, Imahori ?, Matsudaira Chikaranosuke, Mitsuhashi Torazô, Sakakibara Kenkichi, Kondô Yanosuke, Imahori Toyotarô, Momonoi Shunzô, Inoue Hachirô, Onoda Tôichi, Furuta Tôhachi, Murakoshi Mitsuzô.
  • Sôjutsu: Hiraiwa Jirodayu, Takahashi Kenzaburô, Katô Heikurô, Andô Sobei, Komai Hangorô, Yoshida Katsunosuke, Katsu Yohachirô, Nagao Kôhei, Komai Shizuma, Naoe Kitaemon.
  • Kyujutsu: Ogasawara Shôjirô.
  • Jujutsu: Suzuki Seibei, Katayama Yahachirô.
  • Hôjutsu: Tamura Kazue, Shimozone Kinzaburô, Egawa Tarôzaemon, Inoue Sadayu, Tatsuke Shirôbei, Takashima Shirôdayu, Katsu Kaishu, Nakayama Hatao, Sakakibara Kyojirô, Uemura Tatewaki, Iida Shôzô, Yamaguchi Uneme, Matsudaira Naka, Shimozone Jirôsuke, Yoshida Naojirô, Kimura Tarôzaemon.

[edit] References

  • Bakufu Hoheitai (幕府歩兵隊) Noguchi Takehiko
Personal tools