Samurai-Archives

Ki no Yukihira

From SamuraiWiki
Jump to: navigation, search
  • Japanese: 行平 (Ki no Yukihira)

Ki no Yukihira was a swordsmith of the early Kamakura period, and the founder of the Takada lineage of swordsmiths.

Originally from Bungo province, he served Shogun Minamoto no Yoritomo, and when Ôtomo Yoshinao became shugo of Bungo and Buzen provinces, Yukihira followed him, and established the Takada lineage of swordsmiths there.

References

  • Ono Masako, Tomita Chinatsu, Kanna Keiko, Taguchi Megumi, "Shiryô shôkai Kishi Akimasa bunko Satsuyû kikô," Shiryôhenshûshitsu kiyô 31 (2006), 252.
Personal tools