Samurai-Archives

Iriki-in Kimihiro

From SamuraiWiki
Jump to: navigation, search
  • Other Names: 入来院恰 (Irikiin Ataka)
  • Japanese: 入来院 公寛 (Irikiin Kimihiro)

Irikiin Kimihiro was a head of the Iriki-in clan, retainer to the Shimazu clan and lord of the Iriki sub-fief within Kagoshima domain.

His wife Ochin-dono was a daughter of Shimazu Hisamitsu.

References

  • "Shiryôhen kaidai shiryô honkoku: Edo dachi ni tsuki oose watashi dome" 「史料編解題・史料翻刻「江戸立二付仰渡留」」, in Kamiya Nobuyuki 紙屋敦之 (ed.), Kinsei Nihon ni okeru gaikoku shisetsu to shakai hen'yô 3: taikun gaikô kaitai wo ou 『近世日本における外国使節と社会変容(3)-大君外交解体を追う-』, Tokyo: Waseda University (2009), p45n61.
Personal tools