Samurai-Archives

Ijichi Heikaku

From SamuraiWiki
Jump to: navigation, search
  • Died: 1819
  • Other Names: 正良 (Taira Masayoshi)’’, 平正幸 (Taira Masayuki)
  • Japanese: 伊地知 平覺 (Ijichi Heikaku)

Ijichi Heikaku, also known as Taira Masayoshi, was a swordsmith based in Satsuma han.

In 1789, he changed from signing his blades “Taira Masayoshi” to “Taira Masayuki.”

He died in 1819.

References

  • Ono Masako, Tomita Chinatsu, Kanna Keiko, Taguchi Megumi, "Shiryô shôkai Kishi Akimasa bunko Satsuyû kikô," Shiryôhenshûshitsu kiyô 31 (2006), 237.
Personal tools